Az elmúlt 30 napban 1236 ajánlatkérést dolgoztunk fel, összesen 32 341 millió Ft értékben.

Jogi nyilatkozat

Szerzői és egyéb jogvédelem

A credithill.hu illetve a credithill.eu honlapon (a továbbiakban: honlap) megjelenő teljes tartalomhoz (a továbbiakban: tartalom) fűződő szerzői jogok, továbbá a tartalomhoz fűződő egyéb jogvédelem a CreditHill Hitelközvetítő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, illetve a CreditHill Kft. által esetlegesen megjelölt harmadik személyt (a továbbiakban együtt: Jogtulajdonos) illeti meg. A honlapon megjelenő teljes tartalomra vonatkozóan a Jogtulajdonos minden jogát fenntartja! Különösen tilos a tartalmat vagy annak bármely részét a Jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül közölni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni (publikálni), nyilvánossághoz közvetíteni illetve hozzáférhetővé tenni, reprodukálni, módosítani (megváltoztatni, adaptálni), átdolgozni, feldolgozni, lefordítani, számítástechnikai adatrendszerben, illetve adathordozón tárolni, illetve bármilyen egyéb módon jogosulatlanul felhasználni, stb.

Felelősségkorlátozás

A honlapon megjelenő tartalom – ideértve a honlapon megjelenített hitel- és egyéb feltételeket, törlesztőrészleteket, illetve a hitelkalkulátor igénybevételével elérhető információkat is – tájékoztató jellegű, annak egyetlen része sem minősül szerződéses ajánlatnak, illetve nyilvános ajánlattételnek (következésképpen ajánlati kötöttséget sem eredményez); a tartalomban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a CreditHill Kft. felelősségét kizárja.

A honlapon szereplő képek, továbbá a honlapon megjelenített animációkban, filmekben, videoanyagban stb. szereplő képek, jelenetek csak illusztrációk, ezért előfordulhat, hogy az ismertetett termékkel nem minden részletükben azonosak; az eltérésekből eredő minden következményért a CreditHill Kft. felelősségét kizárja.

A honlapon ismertetett termékek igénybevehetőségének feltétele, hogy az igénylő esetileg megfeleljen a termék kínálója konkrét szerződéses feltételeinek és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A CreditHill Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlapon ismertetett terméket a termék igénylője igénybe tudja-e venni, illetve azért, hogy azt milyen feltételekkel veszi igénybe.

Adatvédelem

Adatkezelés

A CreditHill Kft.-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-875667 cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. A CreditHill Kft. kijelenti, hogy adatkezelést a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően végez.

A CreditHill Kft. kijelenti, hogy amennyiben a honlapon elhelyezett adatlap kitöltésével, vagy egyéb on-line módon biztosítja a honlap látogatója (a továbbiakban: felhasználó) részére a felhasználó valamely személyes adata megadásának lehetőségét, úgy a felhasználó személyes adatát a CreditHill Kft. kizárólag a felhasználóval való kapcsolatfelvételre és a felhasználó részére történő tájékoztatók, valamint – jelen jogi nyilatkozat reklámok küldésére vonatkozó alábbi feltételei szerint – reklámok küldése céljából kezeli. Ennek során a CreditHill Kft. a felhasználó által megadott név, e-mail cím és telefonszám adatokat – a felhasználóval kötött külön szerződésben történt eltérő tartalmú hozzájárulás hiányában – a felhasználóval történő kapcsolatfelvételig, illetve jelen jogi nyilatkozat reklámok küldésére vonatkozó alábbi feltételei szerinti hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A CreditHill Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy adatfeldolgozót nem vesz igénybe, továbbá az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A felhasználó által megadott adatokat kizárólag a CreditHill Kft. felhasználóval történő kapcsolattartásra kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

A CreditHill Kft. felhívja a felhasználó figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a felhasználó a honlapon elhelyezett adatlap kitöltésével, vagy egyéb online módon személyes adatot ad meg, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a CreditHill Kft. a megadott személyes adatot a fentiek szerint kezelje. Amennyiben a CreditHill Kft. a felhasználóval külön, írásba foglalt szerződést köt, a szerződés feltételei szerint a fentiektől eltérő adatkezelés is megvalósulhat.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Avtv. vonatkozó rendelkezései szerint:

Az érintettek jogai és érvényesítésük
 • 11. § (1) Az érintett
 • a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12. és 13. §), valamint
 • b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését (14-16. §).
 • (2) Az adatvédelmi nyilvántartásba [az Avtv. 28. § (1) bek. szerint az adatvédelmi biztos vezeti] bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell fizetni.
 • 12. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.
 • (2) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 • (3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 • 13. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a 16. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.
 • (2) Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.
 • (3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
 • 14. § (1) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 • (2) A személyes adatot törölni kell, ha
 • a) kezelése jogellenes;
 • b) az érintett – a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint – kéri;
 • c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • (3) A törlési kötelezettség – jogellenes adatkezelés kivételével – nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
 • 15. § A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • 16. § Az érintett jogait (11-15. §) törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Tiltakozási jog
 • 16/A. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • (2) Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • (3) Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
 • (4) Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (2) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – e törvény szerint – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
 • (5) Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 • (6) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Bírósági jogérvényesítés
 • 17. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • (2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
 • (3) A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
 • (4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi.
 • (5) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
Kártérítés
 • 18. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • (2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Reklámok küldése

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) rendelkezéseinek megfelelően, a CreditHill Kft. közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján abban az esetben küld reklámot a felhasználónak, amennyiben ahhoz a felhasználó előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A CreditHill Kft. felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a hozzájárulás önkéntes.

A CreditHill Kft. a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználó – jelen nyilatkozat fenti Adatkezelés címe alatt meghatározott – személyes adatairól nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. A Nyilvántartásban rögzített adatokat a CreditHill Kft. a Reklámtv. rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli.

A felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben felhasználó adatait a CreditHill Kft. a Nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére reklámot a továbbiakban nem közöl. A felhasználó a visszavonó nyilatkozatát – nyilatkozatot tevő személy egyértelmű azonosíthatóságának biztosításával – mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján megteheti a CreditHill Kft. jelen nyilatkozatban alább rögzített elérhetőségein.

CreditHill Kft. fenntartja magának a jogot a fenti jogi nyilatkozat belátása szerint, tetszőleges időpontban történő módosítására, változtatására, mely esetben a módosított jogi nyilatkozatot a honlapon teszi közzé.

Amennyiben a fenti nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A CreditHill Kft. elérhetősége

Székhely: 1140 Budapest, Ungvár utca 26-32. 2. em. 6.
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Úttörők útja 7. 3/3. Pf. 114.
E-mail: info@credithill.hu
Telefon: (06) 32 310 620
Fax: (06) 32 310 620